“Eternal Light”  Cheonan Art Center Museum, -Cheonan, korea 2017

 Eternal Light - “TACHUN” Performance -Art asia Kentex Korea 2018

“Eteranl Light-” Tachun Performance” Daegu Bongsan Cultural Center - Daegu Korea 2018

S Factory “Tachun” Performance Seoul korea 2018